Introduction

Executives

President : Kenjiro Kosaki

Director(Term of office:Nov. 7, 2019~Until the employee general meeting day, 2023)

Issei Imoto
Hiroki Kurahashi
Shinji Kosugi
Haruhiko Sago
Katsushi Tokunaga
Tatsushi Toda
Kenichiro Hata
Akira Hirasawa
Naomichi Matsumoto
Kiyonori Miura

Inspector

Youichi Matsubara
Shoji Tsuji​

Assistant of the President​

Kenichiro Hata
Fumio Takata

Secretary

General affairs secretary

Hiroshi Yoshihashi

Editorial secretary

Yuta Kochi

Accountant

Hironao Numabe

Past President

Successive Name
11 Youichi Matsubara
10 Yoshimitsu Fukushima
9 Yusuke Nakamura
8 Akio Niikawa
7 Ichiro Matsuda
6 Yasuo Nakagome
5 Shiro Miwa
4 Ei Matsunaga
3 Eiji Inoue
2 Syoei Iseki
1 Tanemoto Furuhata