Introduction

Executives

President : Yoichi Matsubara

Director(Term of office:October 15, 2015~Until the employee general meeting day, 2019)

Johji Inazawa
Hiroki Kurahashi
Kenjiro Kosaki
Kayoko Saito
Akihiro Sakurai
Haruhiko Sago
Fumio Takada
Shoji Tsuji
Katsushi Tokunaga
Hideaki Masuzaki
Naomichi Matsumoto
Yoshinori Murakami

Inspector

Fumiki Hirahara
Yoshimitsu Fukushima

Assistant of the President

Tadashi Kaname
Tatsushi Toda
Kenichiro Hata

Secretary

General affairs secretary

Tadashi Kaname
Kenichiro Hata

Editorial secretary

Hidenobu Soejima

Accountant

Fumio Takada

Councilors list(PDF file)
 

Successive name
10 Yoshimitsu Fukushima
9 Yusuke Nakamura
8 Akio Niikawa
7 Ichiro Matsuda
6 Yasuo Nakagome
5 Shiro Miwa
4 Ei Matsunaga
3 Eiji Inoue
2 Syoei Iseki
1 Tanemoto Furuhata